SAKMILs hovedsideSAKMIL-nyheteneInformasjon og historikkSAKMILs beryktede ordlisteThe SAKMIL GalleryGjestebokSkriv til SAKMIL! Navigasjonsmeny
Info top
Info Vedtekter Info LR
Bar

 • Generelt
 • Medlemmer
 • Presse
 • Spørsmål/svar
 • Vedtekter
 • Innledning

  Vedtektene som er presentert her er ikke formelt vedtatt innad i SAKMIL, men er et forslag til vedtekter som skal vedtas under neste årsmesse. Vedtektene her er således ikke å betrakte som en del av SAKMILs nåværende regelverk.

  §1 ORGANISASJON OG NAVN

  SAKMIL, stiftet 28.10.1993, er en selvstendig og uavhengig organisasjon med geografisk tilhørighet i Klepp på Jæren. Organisasjonens navn er SAKMIL, skrevet med store bokstaver. Navnet er en forkortelse for Slagverkernes AksjonsKomite Mot InstrumentLeie, men denne betegnelsen skal ikke brukes uten at det kan bidra til større gjennomslagskraft for SAKMILs interesser.

  §2 FORMÅL

  SAKMIL skal gjennom sitt virke bidra til økt interesse omkring trommestunt og marsjering, og på denne måten være til inspirasjon for kommende generasjoner trommeslagere.

  Dette skal gjøres ved å:

 • opptre med stil, verdighet og presisjon.
 • fremme samfunnets bevissthet omkring betydningen av trommeslagere i musikk- og kulturlivet.
 • være et eksempel på at man kan nå langt med gode ideer og vilje til handling.

 • §3 MEDLEMSKAP

  SAKMIL har tre medlemsnivåer: Fullverdige medlemmer, assosierte medlemmer og æresmedlemmer. Kravene til de respektive medlemsnivåer er gitt som følger:

  §3.1 Fullverdige medlemmer

  1. Fullverdige medlemmer kan bare opptas ved enstemmig vedtak på Årsmesså.
  2. Kun assosierte medlemmer kan opptas som fullverdige medlemmer.

  §3.2 Assosierte medlemmer

  1. Som assosierte medlemmer kan regnes dem som har vært delaktig i SAKMILs aktiviteter på en eller flere av følgende måter:
   • Som stand-in for en av SAKMILs fullverdige medlemmer under offentlig opptreden.
   • Som ekstrahjelp eller fiaskomann under offentlig opptreden.
   • Som utkommandert sjåfør under stuntoppdrag, til/fra Årsmesså eller andre SAKMIL-aktiviteter.
   • Som utkommandert fotograf under SAKMIL-aktiviteter.
   • Som på annen måte har bidratt positivt til SAKMILs virksomhet.
  2. Utførelse av ett eller flere punkter i §3.2.a kvalifiserer ikke automatisk til assosiert medlemskap; dette må være akseptert blant et flertall av SAKMILs fullverdige medlemmer.

  §3.3 Æresmedlemmer

  1. Som æresmedlemmer regnes dem som i særskilt grad har utmerket seg positivt i forhold til SAKMILs interesser.
  2. Æresmedlemmer kan bare utnevnes ved enstemmig vedtak på Årsmesså.

  §3.4 Generelle vilkår

  1. Fullverdige medlemmer forventes å stille opp på alle SAKMIL-oppdrag, så sant dette er praktisk gjennomførbart.
  2. Et medlemskap i SAKMIL gjelder i utgangspunktet på livstid, eller så lenge SAKMIL eksisterer som en organisasjon.
  3. Medlemskap på alle nivåer kan oppheves av et vedtak på Årsmesså, med maksimalt en stemme i mot et slikt vedtak.

  §3.5 Permisjon

  1. Det gis ikke anledning til generell permisjon fra SAKMILs aktiviteter. Imidlertid forventes det at man ved opphold utenfor SAKMILs nærområder sørger for å ivareta SAKMILs interesser, eventuelt gjennom en egen underavdeling.

  §4 ÅRSMESSÅ

  §4.1 Status

  Årsmesså er SAKMILs høyeste myndighet.

  §4.2 Hyppighet

  1. Årsmesså skal arrangeres en gang per år.
  2. Dersom et flertall av SAKMILs fullverdige medlemmer krever det, skal det innkalles til ekstraordinær årsmesse.
  3. Dersom det i det foregående år ikke ble arrangert årsmesse, skal det i inneværende år arrangeres to årsmesser.
  4. Årsmesså skal fortrinnsvis avholdes på tid og sted som gir samtlige fullverdige medlemmer anledning til å møte.

  §4.3 Representasjon, stemmerett og voteringer

  1. Alle fullverdige medlemmer i SAKMIL har rett til å møte på Årsmesså.
  2. Utvalgte, assosierte medlemmer gis anledning til å møte på Årsmesså dersom et flertall av de fullverdige medlemmene ikke har noe imot det.
  3. Æresmedlemmer har møterett på Årsmesså, men kan i særskilte tilfeller fratas denne møteretten for en gitt årsmesse. Dette krever enstemmig vedtak blant SAKMILs fullverdige medlemmer.
  4. Alle tilstedeværende på Årsmesså har talerett.
  5. Kun fullverdige medlemmer har stemmerett på Årsmesså.
  6. Dersom ikke vedtektene krever noe annet, krever gyldig vedtak på Årsmesså simpelt flertall.

  §4.4 Dagsorden på Årsmesså

  Årsmesså skal behandle aktuelle saker, i tillegg til følgende faste punkter:

  1. Åpningstale v/Nodnes
  2. Godkjenning av åpningen
  3. Gjennomgang av SAKMILs økonomi
  4. Ordet er fritt
  5. Godkjenning av Årsmesså

  §5 STYREFORM OG MEDLEMSRANGERING

  §5.1 Styreform

  SAKMILs formelle styreform er anarki. Alle fullverdige medlemmer har lik myndighet i forhold til organisasjonen. Særlig viktige saker skal avgjøres på Årsmesså, og følger bestemmelsene for dette.

  §5.2 Spilleoppdrag

  Under spilleoppdrag skal det, dersom forholdene ikke tilser noe annet, alltid være en overgeneral, en nestkommanderende og en virvelavslutningsmarkør.

  §6 OPPLØSNING

  §6.1 Vedtak

  Vedtak om oppløsning kan bare skje på Årsmesså. Dersom et slikt vedtak fattes, skal en ekstraordinær Årsmesse avholdes innen et halvt år, og det skal da stemmes på nytt. Gyldig vedtak krever minst 3/4 flertall begge ganger. Alle fullverdige medlemmer må dessuten være tilstede og avgi stemme under voteringene.

  §6.2 SAKMILs eiendeler

  I tilfelle oppløsning skal SAKMILs eiendeler fordeles jevnt blant gruppens fullverdige medlemmer, i den grad dette er mulig, eller til den instans Årsmesså utpeker ved vedtaket om oppløsning.

  §7 VEDTEKTSENDRINGER

  §7.1 Vedtektsendringer

  Årsmesså kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. Endringer i §6 og §7 krever minst 3/4 flertall.

  §7.2 Ikrafttredelse

  Disse vedtektene er foreløpig bare et utkast. Endelige vedtekter vil bli vedtatt på neste Årsmesse.

  §7.3 Gyldighet

  Disse vedtektene har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtektene anses å gjelde fra den dato de er formelt vedtatt på Årsmesså.

  Footer leftE-post